1) Algemeen
Karlien Wijers Praktijk voor Therapie is opgericht door Karlien Wijers (hierna te noemen de therapeut) gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34321893.

Karlien Wijers Praktijk voor Therapie richt zich op het begeleiden van personen, hierna te noemen cliënt, alsmede het organiseren van trainingen en workshops. Bij niet-zakelijke therapie/coachtrajecten is de cliënt tevens de opdrachtgever. Bij zakelijke therapie/coachtrajecten is de werkgever de opdrachtgever en verantwoordelijk voor de verplichtingen tussen partijen.

In principe vinden de therapiesessies plaats in de praktijkruimte van de therapeut in Zeist, tenzij anders overeengekomen. In geval van sessies op locatie zullen reiskosten vergoed dienen te worden door de opdrachtgever, zoals overeengekomen in de offerte.

2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Karlien Wijers Praktijk voor Therapie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Vertrouwelijkheid
Karlien Wijers Praktijk voor Therapie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het therapietraject. Bij zakelijke therapietrajecten kan wel overlegd worden over de voortgang van het traject tussen de therapeut en de leidinggevende of HR functionaris, echter zal nimmer de inhoud van de gesprekken besproken worden. Het staat de cliënt vrij om deze informatie wel met derden te delen.

4) Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. In geval van ziekte is overleg mogelijk.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het geven van therapiesessies wordt de telefoon van Karlien Wijers Praktijk voor Therapie niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

5) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De therapeut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Voorts is de therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de therapeut kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden dienen de reeds gewerkte uren afgerekend te worden met de therapeut.

6) Tarieven
De tarieven staan vermeld op de offerte of verklaring die u ontvangt van Karlien Wijers Praktijk voor Therapie, of zijn mondeling afgesproken.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Bij een lopende overeenkomst zal dit in overleg met opdrachtgever gebeuren en heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Bij tijdsbesteding vanaf meer dan 10 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

7) Betalingsvoorwaarden
Er wordt na iedere afspraak met cliënt gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de therapeut. De opdrachtgever verplicht zich de betaling te voldoen binnen de betalingstermijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Karlien Wijers Praktijk voor Therapie een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op haar rekening, is Karlien Wijers Praktijk voor Therapie genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Karlien Wijers Praktijk voor Therapie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgevers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

8) Aansprakelijkheid
Het advies van Karlien Wijers Praktijk voor Therapie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Karlien Wijers Praktijk voor Therapie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Karlien Wijers Praktijk voor Therapie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Karlien Wijers Praktijk voor Therapie.

9) Geldigheid voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de therapeut en die door u ontvangen is samen met de offerte of tijdens het afspreken van de overeenkomst.

10) Intellectueel eigendom
Alle door Karlien Wijers Praktijk voor Therapie verstrekte stukken, zoals oefeningen, trainingen, workshops, hand-outs, presentaties, rapporten, figuren en artikelen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Karlien Wijers Praktijk voor Therapie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11 Geschillen, Klacht- en Tuchtrecht
11.1) De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/
Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen. Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie: https://www.camcoop.nl/

11.2) Reglement Tuchtrecht
Als lid van de VIV ben ik aangesloten bij een rijks-erkende geschillenregeling. Zie de link Tuchtrecht Tuchtrecht
therapeut wijers zeist
Therapeute Karlien Wijers
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
Therapeut Zeist is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde